onair

คลิปการสอนที่ส่งเข้าประกวดเพื่อรับเกียรติบัตรและรางวัล ตามกิจกรรม DLIT

วิชาภาษาจีน เรื่องการบอกเวลา โดยครูแพท

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต โดยครูอวยชิต

กิจกรรม