Untitled-2

คลิปการสอนที่ส่งเข้าประกวดเพื่อรับเกียรติบัตรและรางวัล ตามกิจกรรม DLIT วิชาภาษาจีน เรื่องการบอกเวลา โดยคร